Địa chỉ: Nghĩa Tiến- Đông Lỗ-HH-BG
Điện thoại: 3.569.545